Aansprakelijkheid
espanja.nl heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. espanja.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

espanja.nl garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door espanja.nl gewenst moment worden gewijzigd.

Internetsites van derden
Indien op espanja.nl links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor espanja.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk is. espanja.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat espanja.nl de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Persoonsgegevens
espanja.nl bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan espanja.nl worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van espanja.nl voor het uitvoeren van een overeenkomst. Daarbij geef je door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden.

Auteursrecht
De op espanja.nl gepubliceerde inhoud en werken kunnen auteursrechtelijk zijn beschermd. Elk gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van espanja.nl.